​​​Kvinnor drabbas hårdare av KOL

Omkring 110 000 människor i Stockholms län, varav ungefär hälften är kvinnor, lever med den obotliga lungsjukdomen KOL. Sedan tidigare är det känt att KOL drabbar kvinnor hårdast. Kvinnorna dör också i genomsnitt två år tidigare än män med samma diagnos, det visar Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015 som släpps i augusti.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Stockholms län, där omkring 110 000 människor har KOL, dog år 2013 482 personer till följd av sjukdomen. I Sverige som helhet dör närmare 3 000 människor i KOL varje år.

Långvarig rökning är den vanligaste, men inte enda, orsaken till sjukdomen. KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder till försämrad andningsförmåga och långvarig hosta. En trappa blir ett berg att bestiga, en promenad blir ett maratonlopp. Sjukdomen påverkar även andra organ som hjärtat, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är vanligt hos människor med KOL.

Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland kvinnor och män, men kvinnor drabbas mycket hårdare och dör tidigare. De blir sjukare än män och får ett aggressivare och snabbare sjukdomsförlopp. Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015, som presenteras inom kort, visar bland annat att kvinnor med KOL i genomsnitt förlorar två levnadsår mer än män med samma diagnos. Medan manliga KOL-drabbade i snitt dör sju år tidigare än män utan KOL förlorar kvinnor som har KOL ytterligare två år av sina liv och dör nio år tidigare än övriga kvinnor i befolkningen.

Lungforskningen har kommit en bra bit på vägen. I dag vet vi mer om varför vissa får KOL, vilka som drabbas och hur man effektivt kan behandla sjukdomen. Det pågår i dag forskning om skillnader mellan könen, men vi vet fortfarande för lite om varför kvinnor drabbas hårdare av KOL. En förklaring kan vara att effekten av rökning är större hos kvinnor, vilket i sin tur kan bero på att kvinnor generellt sett har mindre kroppsstorlek, mindre hjärta, smalare kranskärl, mindre lungvävnadsyta och trängre luftrör än männen. Kunskapsluckorna är dock fortfarande många och mer forskning behövs på området.

Hjärt-Lungfonden är den enskilt största, fristående finansiären av lungforskning i Sverige. Under 2014 kunde fonden tack vare svenska folkets gåvor bevilja stöd till lungforskning med närmare 70 miljoner kronor. Men det räcker inte. Många människor i Stockholms län och andra delar av landet lider av KOL och det behövs därför mer stöd till forskningen.

Många som drabbats av KOL upplever en total maktlöshet. Med vår KOL-rapport vill vi sprida kunskap om KOL och ge dem som lider av sjukdomen hoppet åter. Forskningen gör stora framsteg nu och kan stå inför avgörande genombrott de närmaste åren.

 

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

ujrwm4brqcudcukfz2tr

2017-03-13T11:50:35+00:00