Färre hjärtinfarkter – men stor geografisk skillnad

I landet som helhet har antalet hjärtinfarkter minskat och dödligheten halverats de senaste decennierna. Forskningsframsteg, bättre vård och en hälsosammare livsstil är tre viktiga orsaker till den positiva utvecklingen. En ny metod har till exempel lett till att sjukvården nu kan hitta fler små hjärtinfarkter som man annars hade riskerat att missa, vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. För den som bor på landsbygden och bor långt från vården kan sådana forskningsframsteg vara livsavgörande.

– Det är oerhört glädjande att hjärtinfarkterna totalt sett minskar, men alla borde ha samma möjlighet till fler friska år oavsett var man bor i landet. Hjärtforskningen står inför nya utmaningar för att vi ska klara att möta framtidens hjärtsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Samtidigt är skillnaden i antalet drabbade stor i olika delar av landet. I Norrbotten insjuknade 548 av 100 000 invånare i hjärtinfarkt år 2015, och 135 av 100 000 invånare avled – motsvarande siffror för Stockholm är 254 insjuknade och 56 döda. I riket som helhet drabbades 369 av 100 000 invånare, och 88 av 100 000 invånare avled.

– Vi vet inte helt säkert vad skillnaderna beror på, men en bidragande orsak kan vara socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och att livsstilen ser olika ut beroende på var man bor i landet. För att minska antalet hjärtinfarkter i hela landet är det viktigt att satsa på forskning som tidigt hjälper oss att förutsäga vem som kommer att drabbas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Forskningen kan bidra till att rädda fler liv, bland annat genom att ta fram metoder för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för hjärtinfarkt. Hjärt-Lungfondens mål är att inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.

Fakta om hjärtinfarkt: 

– Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp bildas i hjärtats kranskärl.
– I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015.
– Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med över 40 procent på tio år.
– Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antal drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.

2017-03-13T11:50:16+00:00